Kies hoe u onze website wilt gebruiken:

Cookies helpen uw website-ervaring te verbeteren en veilige services te bieden. Sommige cookies zijn essentieel voor beveiliging en inlogfunctionaliteiten, andere zorgen voor eenvoudiger gebruik en goede ondersteuning. U kunt uw beslissing op ieder gewenst moment herzien.

Privacyverklaring – Invesdor-platform


Privacybeleid

Status juni 2023

Inhoudsopgave

 1. Contactgegevens van de verwerkersverantwoordelijke (data controller)
 2. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris (data protection officer)
 3. Algemene informatie over gegevensverwerking
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden
 6. Gebruik van cookies
 7. Nieuwsbrief
 8. E-mailcontact
 9. Sollicitatie per e-mail
 10. Sociale netwerken
 11. Baangerichte netwerken
 12. Hosten
 13. Geotargeting
 14. Registratie
 15. Anti-witwasactiviteiten – Cliëntenonderzoek
 16. Anti-witwasactiviteiten - Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
 17. Projecten van Helmet Capital Oy
 18. Eigenaarsportaal
 19. Partnerprogramma's
 20. Programma's voor het leveren van inhoud
 21. Plug-ins

I. Contactgegevens van de verwerkersverantwoordelijke

De website "Invesdor" en zijn domeinen bieden verschillende bemiddelingsdiensten (“Bemiddelingsdiensten”) aan voor zowel bedrijven als particulieren en institutionele beleggers. De Bemiddelingsdiensten worden aangeboden via verschillende platforms op de website of haar domeinen. Deze verschillende platforms worden op verschillende domeinen geëxploiteerd door bedrijven van de Invesdor Group.
De Invesdor Group bestaat uit Invesdor Oy en Invesdor Services Oy, elk met statutaire zetel in Helsinki, Invesdor INV AG, Invesdor GE GmbH en Invesdor Brokerage GmbH, elk met statutaire zetel in Berlijn, en Invesdor GmbH met statutaire zetel in Wenen.
De verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming, evenals de dienstverlener van de online aanwezigheid van "Invesdor" en de verschillende domeinen ervan is:

Investor INV AG

Joachimsthaler Straße 30
10719
Berlijn
Duitsland
+49 30 36428570
service@investor.com
https://investor.com

Als uw gegevens door andere bedrijven van de Invesdor Group worden verwerkt voor het aanbieden van de bemiddelingsdiensten die op de website worden aangeboden, worden deze bedrijven geacht gezamenlijk met Invesdor INV AG verantwoordelijken te zijn. De contactgegevens van de aanbieder van bemiddelingsdiensten die de betreffende bemiddelingsdiensten aanbieden, staan ​​vermeld in de betreffende afdruk.

II. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

De gegevensbeschermingsfunctionaris van Invesdor INV AG is:

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 München, Duitsland
+49 89 7400 45840

www.dataguard.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens van de gebruikers van de diensten van onze website ("Gebruikers") alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionerende website, onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruikers vindt in de eerste plaats alleen plaats met toestemming van de betreffende Gebruiker. Er geldt een uitzondering in gevallen waarin het niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen en de gegevensverwerking om wettelijke redenen vereist is.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, geldt dat art. 6 (1)(a) van de AVG als rechtsgrondslag dient.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt dat art. 6 (1)(b) van de AVG als rechtsgrondslag dient. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, is art. 6 (1)(c) van de AVG de rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, dient art. 6 (1)(d) van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij en de belangen ervan, en wanneer de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt dat art. 6 (1)(f) van AVG als rechtsgrondslag dient voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook legitiem zijn als de toepasselijke wetgeving dit vereist. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er voor het afsluiten of voor de uitvoering van een contract een noodzaak bestaat voor de voortdurende opslag van de gegevens.

IV. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u bij de verwerkingsverantwoordelijke informatie opvragen over het volgende:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt
 4. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn
 5. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 6. het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld
 8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en, in deze gevallen, informatie over de redenen en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

U heeft ook het recht om informatie op te vragen over de vraag of persoonlijke gegevens over u worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U heeft jegens de verwerkingsverantwoordelijke een recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, wanneer ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 • de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw gronden

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de EU of van een EU-lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die u betreffen zonder onnodige vertraging te verwijderen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als er sprake is van een van de volgende gevallen:

 1. uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt
 2. u trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a of art. 9 lid 2 onder a) van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen wettelijke gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 van de AVG
 4. uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 5. het verwijderen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het EU-lidstatelijk recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is
 6. uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8 lid 1 van de AVG

b) Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG, zal hij redelijke stappen ondernemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle links naar, kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevensverwijdering, zoals hierboven beschreven, bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is in ten minste één van de volgende situaties:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van de wetgeving van de EU of een lidstaat van de EU waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, onder h) en i), en art. 9 lid 3 van de AVG
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, waarbij het in sectie a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van de AVG waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig in gevaar zal brengen dergelijke verwerking
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

5. Recht op kennisgeving van de verwerkingsverantwoordelijke

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke hebt uitgeoefend, is de verantwoordelijke verplicht om deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.
U heeft het recht om door de verwerkersverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

6. Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verwerkersverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar formaat te verkrijgen. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de gegevensverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6 (1)(a) AVG of art. 9 (2)(a) van de AVG of nodig is om een overeenkomst uit te voeren overeenkomstig art. 6 (1)(b) van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures
en de rechten en vrijheden van andere personen worden bij het gebruik van dit recht niet nadelig beïnvloed.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u tevens het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.


7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) (e) of (f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.


8. Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen. Dit is niet van toepassing als ten minste een van de volgende situaties van toepassing is:
1) het besluit is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkersverantwoordelijke
2) het besluit is geautoriseerd door wetgeving van de EU of de EU-lidstaten waartoe de verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving bevat adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen
3) de beslissing wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9, lid 1 AVG, tenzij art. 9lid 2 van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de gevallen bedoeld in 1 en 3 zal de verwerkingsverantwoordelijke redelijke stappen ondernemen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van het recht op menselijke tussenkomst, om uw standpunt kenbaar te maken, om uitleg te krijgen over het besluit dat na een dergelijke beoordeling is genomen, en om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens, is in strijd met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 van de AVG.

V. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de gebruikte computer.
De volgende gegevens worden verzameld:
Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de betreffende gebruiker
De internetprovider van de betreffende gebruiker
Het IP-adres van de betreffende gebruiker
Datum en tijd van toegang
Websites van waaruit het systeem van de betreffende gebruiker toegang krijgt tot onze website
Websites die door het systeem van de betreffende gebruiker via onze website worden bezocht
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time; inhoud van het verzoek (specifieke pagina); status code; hoeveelheid overgedragen gegevens
Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de betreffende gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de betreffende gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de betreffende gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.
Deze doeleinden vormen ook ons ​​legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 (1)(f) van de AVG.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 (1)(f) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
Bij opslag van gegevens in logbestanden worden de gegevens uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Als de gegevens langer dan zeven dagen worden bewaard, worden de IP-adressen van de gebruikers zodanig verwijderd of vervreemd dat gegevens niet langer aan specifieke gebruikers kunnen worden gekoppeld.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom bestaat er geen mogelijkheid voor de betreffende gebruiker om bezwaar te maken.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de betreffende gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de betreffende gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw bezoeken van de website uniek kan worden geïdentificeerd.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de gebruikte browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 • Taal instellingen
 • Login Informatie

We gebruiken ook cookies op onze website waarmee we het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Zoektermen ingevoerd
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van websitefuncties
 • Status en rol van de betreffende gebruiker; informatie over de verwijzingsbron; informatie over gemaakte interacties; frequentie van paginaweergaven

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 • Overname van taalinstellingen
 • Mogelijk maken van inloggen, dienstverlening en registratie

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch onnodige cookies is Art. 6 (1)(a) van de AVG.
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1)(f) van de AVG.

4. Duur van opslag

Cookies worden regelmatig opgeslagen door de browser van de gebruiker totdat ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd. Dit geldt ook voor opt-out-cookies, die zijn ingesteld om trackingmaatregelen te voorkomen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de betreffende gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze website verzonden. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens uit het onlineformulier naar ons verzonden.

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • IP-adres van de computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • Land van verblijf

In verband met de gegevensverwerking voor het versturen van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de betreffende gebruiker dient voor het bezorgen van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 (1)(a) van de AVG als de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de betreffende gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.
Als algemene regel geldt dat de overige persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, na een periode van zeven dagen worden verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.
Dit maakt ook het intrekken van de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

VIII. E-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de betreffende gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek. Bovendien is de gegevensverwerking in sommige gevallen noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1)(a) van de AVG als de betreffende gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is Art. 6 (1)(f) van de AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het aangaan van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 (1)(b) van de AVG. Als de gegevens vanwege bewaarplichten worden opgeslagen, is de wettelijke basis Art. 6 (1)(c) AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen andere redenen of verplichtingen zijn om ze te bewaren.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het e-mailgesprek niet worden voortgezet.
Het intrekken van de toestemming en het bezwaar tegen opslag kunt u per e-mail kenbaar maken aan service@invesdor.com.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons via e-mail, worden in dit geval verwijderd:

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam

IX. Sollicitaties per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt uw sollicitatie per e-mail naar ons sturen. Wij verzamelen uw e-mailadres en de gegevens die u in de e-mail verstrekt.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit uw sollicitatiemail vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1)(a) van de AVG als de betreffende gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven. De aanvullende wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1)(b) van de AVG wanneer de aanvraag gericht is op het aangaan van een contract.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De aanvrager heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de sollicitatie niet meer in behandeling worden genomen.
Het intrekken van de toestemming en het bezwaar tegen opslag kunt u per e-mail kenbaar maken aan
service@invesdor.com.

X. Sociale netwerken

Instagram:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze bedrijfs-Instagram-pagina verstrekken wij informatie en bieden wij Instagram-gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfspagina, is het mogelijk dat u uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of uw gebruikersprofielfoto) openbaar maakt. Wij kunnen echter geen bindende informatie geven over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens, omdat wij over het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instagram.

2. Doel van de gegevensverwerking

Instagram wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met klanten en potentiële klanten. In het bijzonder gebruiken wij onze bedrijfs-Instagrampagina voor het volgende:

 • Om informatie over producten te geven
 • Om informatie te geven over diensten
 • Reclame
 • Klantencontact
 • Laatste sectorspecifiek nieuws

Elke Instagram-gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens te publiceren via zijn activiteiten.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens die door onze bedrijfs-Instagrampagina worden gegenereerd, worden niet in onze eigen systemen opgeslagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van onze Instagram en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals uiteengezet in IV. van dit privacybeleid. Stuur ons hiervoor een e-mail naar service@invesdor.com. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Instagram.

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze bedrijfs-Twitterpagina verstrekken wij informatie en bieden wij Twitter-gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Twitter-pagina, kan het zijn dat u uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of uw gebruikersprofielfoto) openbaar maakt. Wij kunnen geen informatie geven over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens, omdat wij over het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter.

2. Doel van de gegevensverwerking

Ons Twitter-account wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken wij onze Twitter-pagina voor het volgende:

 • Om informatie over producten te geven
 • Om informatie te geven over diensten
 • Reclame
 • Klantencontact
 • Laatste sectorspecifiek nieuws

Elke Twitter-gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens via zijn activiteiten te publiceren.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens die door onze bedrijfs-Twitterpagina worden gegenereerd, worden niet in onze eigen systemen opgeslagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van onze Twitter-pagina en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons hiervoor een e-mail naar service@invesdor.com. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Twitter.

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze bedrijfs-YouTube-pagina verstrekken wij informatie en bieden wij YouTube-gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze YouTube-pagina, kan het zijn dat u uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of uw gebruikersprofielfoto) openbaar maakt. Wij kunnen geen informatie geven over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens, omdat wij over het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door YouTube.

2. Doel van de gegevensverwerking

Onze YouTube-pagina wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met klanten en potentiële klanten. In het bijzonder gebruiken wij de YouTube-pagina voor het volgende:

 • Om informatie over producten te geven
 • Om informatie te geven over diensten
 • Reclame
 • Klantencontact
 • Laatste sectorspecifiek nieuws

Elke YouTube-gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens te publiceren via zijn activiteiten.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens die door onze bedrijfs-YouTube-pagina worden gegenereerd, worden niet in onze eigen systemen opgeslagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van onze YouTube-pagina en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons hiervoor een e-mail naar service@invesdor.com. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van YouTube.

XI. Baangerichte netwerken

1. Omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de volgende professionele netwerken:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland
XING: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Op onze LinkedIn- en XING-pagina's verstrekken wij informatie en bieden wij gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

De bedrijfspagina's worden gebruikt voor sollicitaties, informatie/PR en algemene marketing.

Wij hebben geen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door LinkedIn en XING. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van LinkedIn en XING.

Als u een actie uitvoert op de LinkedIn- of XING-pagina's van ons bedrijf, kunt u uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of uw gebruikersprofielfoto) openbaar maken.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van de LinkedIn- en XING-pagina's van ons bedrijf is Art. 6 (1)(f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Onze zakelijke LinkedIn- en XING-pagina's worden gebruikt om de gebruikers van de respectievelijke netwerken te informeren over onze diensten. Elke gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens via zijn activiteiten te publiceren.

4. Duur van de opslag

Wij bewaren uw activiteiten en persoonsgegevens gepubliceerd via onze zakelijke LinkedIn- en XING-pagina's totdat u uw toestemming intrekt. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van onze LinkedIn- en XING-pagina en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons hiervoor een e-mail naar service@invesdor.com.
Meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u in het privacybeleid van LinkedIn en XING.

XII. Hosten

De website wordt gehost op de servers van onze serviceprovider.

Onze dienstverlener is Amazon Web Services.

De servers verzamelen en slaan automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt wanneer u de website bezoekt. De opgeslagen informatie is:

 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer
 • Datum en tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1)(f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website, daarom moeten de serverlogbestanden voor dit doel worden geregistreerd.
De server bevindt zich geografisch in Duitsland.

XIII. Geotargeting

Wij gebruiken het IP-adres en andere door de gebruiker verstrekte informatie (in het bijzonder postcode in het kader van registratie of gebruik van de website) voor regionale targeting (zogenaamde "geotargeting").
Geotargeting wordt bijvoorbeeld gebruikt om u automatisch regionale aanbiedingen of advertenties te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De wettelijke basis voor het gebruik van het IP-adres en, indien van toepassing, andere door de gebruiker verstrekte informatie is Art. 6 (1)(f) van de AVG, gebaseerd op ons belang bij het garanderen van een nauwkeurigere targeting en zo het aanbieden van aanbiedingen en advertenties die relevanter zijn voor gebruikers.
Een deel van het IP-adres en de aanvullende informatie die door de betreffende gebruiker wordt verstrekt, wordt alleen verzameld en niet afzonderlijk opgeslagen.
U kunt geotargeting bijvoorbeeld voorkomen door een VPN- of proxyserver te gebruiken die nauwkeurige lokalisatie verhindert. Bovendien kunt u, afhankelijk van de gebruikte browser, de locatielokalisatie ook deactiveren in de betreffende browserinstellingen, als dit door de betreffende browser wordt ondersteund.

Wij gebruiken geotargeting op onze website voor de volgende doeleinden:

 • Klantgerichte aanpak
 • Advertentiedoeleinden

XIV. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren en beleggingen te doen door persoonsgegevens te verstrekken. Nadat u gegevens in een onlineformulier heeft ingevoerd, worden deze naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens het registratie- of beleggingsproces worden de volgende gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres en land van verblijf
 • Fiscale woonplaats
 • Telefoon/mobiel telefoonnummer
 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • Geboorteplaats; bankgegevens; belastingnummer, fiscaal identificatienummer, andere belastinggerelateerde informatie, positie in het bedrijf (voor institutionele beleggers en klanten)
 • Informatie over de status van politiek prominent persoon (PEP)
 • Indicatie of er Amerikaanse belastingplicht bestaat

Als onderdeel van het registratie- en investeringsproces wordt van de betreffende gebruiker toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

2. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de betreffende gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de betreffende gebruiker of voor de implementatie van precontractuele maatregelen.
Identificatie van gebruikers is noodzakelijk om wettelijke redenen.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1)(a) van de AVG als de betreffende gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 (1)(b) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract, of in het geval van de implementatie van precontractuele maatregelen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het aangaan van een contract. Zelfs na het aangaan van een contract kan het voor ons nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om uw registratie te annuleren in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment laten corrigeren.
Gebruikers kunnen verwijdering aanvragen door een e-mail te sturen naar service@invesdor.com.

Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is het vroegtijdig verwijderen van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen niet in de weg staan.

XV. Anti-witwasactiviteiten – Cliëntenonderzoek

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Als aanbieders van gereguleerde financiële diensten zijn wij een onderworpen aan de EU-antiwitwasverordening (Richtlijn (EU) 2015/849; “EU AML-verordening”). Als meldingsplichtige entiteit zijn wij verplicht cliëntenonderzoeksmaatregelen uit te voeren zoals gedefinieerd in Art. 13 van de EU AML-verordening. Afhankelijk van het land waar een gebruiker woonachtig is, omvatten klantonderzoeksmaatregelen de verificatie van gebruikers samen met externe leveranciers Deutsche Post AG, Lionware GmbH, Authada Gmbh en Signicat AS. Binnen de verificatie kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Nationaal Identificatie Nummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Uitgevende instantie van het identificatiedocument
 • Plaats van afgifte van het identificatiedocument
 • Datum van afgifte van het identificatiedocument

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen die voortvloeien uit de EU AML-verordening. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 (1)(c) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens dient uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de EU AML-verordening.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar service@invesdor.com. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Deutsche Post AG, Lionsware GmbH, AUTHADA GmbH en Signicat GmbH.

XV. Antiwitwasactiviteiten - Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In gevallen waarin er een bijzonder laag risico op witwassen van geld en terrorismefinanciering bestaat, past de verwerkersverantwoordelijke de vereenvoudigde due diligence-verplichtingen toe overeenkomstig art. 15 van de EU AML-verordening.
Het cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd zoals hieronder beschreven:

Automatische vergelijking vindt plaats met de database van SCHUFA Holding AG via het GiroIdentPlus-systeem of via een overeenkomstig systeem van Crif GmbH (Crif Bürgel). De gevraagde bankgegevens van de gebruiker worden gecontroleerd en de gegevens van de verzochte persoon, in combinatie met de bankcode en het rekeningnummer of IBAN, worden vergeleken met de bestaande database. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Achternaam voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

De hierboven beschreven authenticatieprocessen zijn alleen van toepassing op gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen die voortvloeien uit de EU AML-verordening. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 (1)(c) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens dient uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke EU AML-verordening.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar service@invesdor.com. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van SCHUFA Holding AG en Crif GmbH.

XVII. Projecten van Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy is een financieel bedrijf dat kapitaal investeert in andere bedrijven. Voor het leveren van haar diensten maakt Helmet Business Mentors Oy gebruik van een deel van de technische infrastructuur van Invesdor AG. Dit betekent dat de klanten van Helmet Business Oy zich moeten registreren en een klantprofiel moeten aanmaken via de technische infrastructuur van Invesdor AG om van de diensten gebruik te kunnen maken.

In dit geval zijn Helmet Business Mentors OY en Investor AG gezamenlijke verwerkersverantwoordelijken in de zin van de AVG. Voor de details van de gegevensverwerking verwijzen wij naar punt "XIV Registratie" van dit Privacybeleid.

XVIII. Eigenaarsportaal

In het geval van de eigenaarsportaal-dienst voor het beheren van aandeelhouderslijsten treden wij uitsluitend op als gegevensverwerker, terwijl het bedrijf dat de dienst gebruikt de verwerkersverantwoordelijke is.

XIX. Partnerprogramma's

Verder maken wij gebruik van de volgende partnerprogramma’s:

Eigen gelieerd programma, FinanceAds

XX. Programma's voor het leveren van inhoud

We gebruiken ook de volgende netwerken voor inhoudslevering:

Microsoft Azure CDN, Fastly

XXI. Plug-ins gebruikt

Wij gebruiken plug-ins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plug-ins worden hieronder vermeld:

Google Tagmanager

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (“Google”). De Google Tag Manager kan worden gebruikt om tags van Google-services en externe providers te beheren en in een bundel te integreren. Tags zijn kleine code-elementen op een online aanwezigheid die onder meer worden gebruikt om websitebezoekersaantallen en -gedrag te meten, om de impact van online advertenties en sociale kanalen vast te leggen, om remarketing en targeting te gebruiken en om online aanwezigheid te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker de website bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Informatie hierover vindt u in dit privacybeleid in de secties over het gebruik van deze overeenkomstige diensten. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op de website van Google en in het privacybeleid van Google.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het efficiënt integreren van de diensten van derden.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is doorgaans de toestemming van de betreffende gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet. Volgens Google worden advertentiegegevens in serverlogs geanonimiseerd door na respectievelijk 9 en 18 maanden delen van het IP-adres en cookie-informatie te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie van uw browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering in uw browser te installeren.

U kunt bovendien voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens en uw online aanwezigheid (incl. uw IP-adres) verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door een browserplug-in te downloaden en te installeren.
Op de website van Google kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google.

Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (“Google”). Google Analytics onderzoekt onder meer de herkomst van websitebezoekers, de tijdsduur die zij op individuele pagina’s doorbrengen en het gebruik van zoekmachines, waardoor onze advertentiecampagnes beter kunnen worden gevolgd. Google plaatst een cookie op uw computer, waarmee persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd, met name de activiteit van de betreffende gebruiker (vooral welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van advertentiepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruikers-ID's). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op de website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de EU- of EER-lidstaten vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar na de overdracht ingekort. In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren via uw browserinstellingen. Als u echter bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website gebruiken.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om specifiek een doelgroep aan te spreken die door een bezoek aan de website al een eerste interesse heeft getoond.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is doorgaans de toestemming van de betreffende gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in dit Privacybeleid worden beschreven of zoals vereist door de wet. Volgens Google worden advertentiegegevens in serverlogs geanonimiseerd door na respectievelijk 9 en 18 maanden delen van het IP-adres en cookie-informatie te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie van uw browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering in uw browser te installeren.

Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens en uw online aanwezigheid (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren.
Op de website van Google kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google.

Piwik PRO

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Piwik PRO als webanalysedienst (Piwik Pro GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Keulen, Duitsland). De op deze manier verkregen gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Er worden ook pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt, die na uw toestemming op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor is een pseudonieme analyse van uw gebruik van onze website mogelijk. Ook analyseren wij de activiteit van websitebezoekers (aantal keer dat de webpagina’s worden opgeroepen). Dit gebeurt anoniem en het IP-adres wordt onmiddellijk na verzameling ingekort.

2. Doel van de gegevensverwerking

Deze software wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor website-optimalisatie en voor statistische evaluatie van websitebezoeken.

3. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in dit privacybeleid worden beschreven of zoals vereist door de wet.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment voorkomen door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Piwik PRO.

Hotjar

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (“Hotjar”). Hotjar gebruikt onder meer cookies die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, met name de activiteit van de betreffende gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem) en een trackingcode (gepseudonimiseerde gebruikers-ID). De op deze manier verzamelde informatie wordt door Hotjar naar een server in Ierland verzonden en daar in geanonimiseerde vorm opgeslagen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u in het privacybeleid van Hotjar.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de Hotjar plug-in wordt gebruikt om een ​​beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid te optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is doorgaans de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Hotjar voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie in uw browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering voor uw browser.
Op de website van Hotjar kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Hotjar deactiveren.
Informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot Hotjar vindt u in het privacybeleid van Hotjar.

Facebook Retargeting

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken functionaliteiten van de advertentieplug-in genaamd Facebook Retargeting, aangeboden door Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Facebook Retargeting wordt gebruikt om advertentiecampagnes uit te voeren en om met deze campagnes te communiceren. Gebruikers worden door Facebook Retargeting herinnerd aan producten die ze hebben gezocht of bekeken, maar niet hebben gekocht. Cookies worden door Facebook op uw eindapparaat opgeslagen.

In het bijzonder worden door Facebook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Informatie over de activiteiten van de betreffende gebruiker
 • Bezochte websites
 • Welke producten zijn getoond
 • Op welke advertenties is geklikt
 • Apparaatinformatie, in het bijzonder apparaattype en IP-adres
 • Facebook-account van de gebruiker, als deze is ingelogd op Facebook

Gegevens worden verwerkt op servers van Facebook Inc, Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de Verenigde Staten. Andere ontvangers van de gegevens zijn aanbieders en dienstverleners van Facebook.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook.

2. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken Facebook Retargeting om advertenties op verschillende platforms weer te geven en om te analyseren hoe gebruikers met deze advertenties omgaan. Op deze manier streven wij ernaar om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is doorgaans de toestemming van de betreffende gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Facebook voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie in uw browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering in uw browser te installeren.

Het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties voor Facebook-gebruikers is mogelijk voor ingelogde gebruikers op de website van Facebook.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook.

LinkedIn Insight Tag

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken functionaliteiten van de marketingplug-in genaamd LinkedIn Insight Tag, aangeboden door LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). Met de plug-in kunnen we informatie over websitebezoekers verkrijgen en gedetailleerde campagnerapporten maken.

In het bijzonder worden door LinkedIn de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • URL
 • Verwijzende URL
 • IP-adres ingekort of gehasht
 • Apparaat- en browsereigenschappen, evenals tijdstempel

Cookies van LinkedIn worden op uw eindapparaat opgeslagen. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u in het privacybeleid van LinkedIn.

LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar biedt alleen geaggregeerde doelgroep- en advertentierapporten aan. LinkedIn biedt ook een remarketingfunctie waarmee we u gerichte gepersonaliseerde advertenties buiten onze website kunnen tonen zonder uw identiteit prijs te geven.

Voor meer informatie over hoe LinkedIn gegevens verwerkt, kunt u het privacybeleid van LinkedIn raadplegen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van LinkedIn Insight Tag dient ervoor om informatie over websitebezoekers te verzamelen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is doorgaans de toestemming van de betreffende gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van opslag

ID’s van LinkedIn-gebruikers worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door LinkedIn voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de "Do Not Track"-functie in uw browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkering voor uw browser.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot LinkedIn vindt u in het privacybeleid van LinkedIn.

Calendly

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Gebruikers hebben op onze website de mogelijkheid om een ​​afspraak te maken met onze contactpersonen. Voor het aanvragen en selecteren van een afspraak gebruiken wij de online agenda “Calendly”. Calendly is een dienst van Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, Verenigde Staten. Wanneer de gebruiker op de bijbehorende boekingsknop drukt, wordt de gebruiker automatisch verbonden met het afsprakenaccount van één van onze contactpersonen bij Calendly. Nadat de gebruiker de afspraak heeft geselecteerd, bevestigd en zijn contactgegevens en vragen heeft ingevoerd, ontvangt hij een e-mail van Calendly waarin de afspraak wordt bevestigd.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 (1)(a) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het regelen van afspraken zoals gevraagd door gebruikers en om de verwerking van het verzoek mogelijk te maken in geval van eventuele vragen.

4. Duur van opslag

Deze gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar service@invesdor.com.
Voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot Calendly kunt u het privacybeleid van Calendly raadplegen.

Landbot

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functionaliteiten van de chatbotbouwer Landbot van Landbot, HELLO UMI SL, Calle Garrigues, 5, 8º GL, 46001 Valencia, Spanje (“Landbot”). Met behulp van Landbot kunnen wij via een chatbot verzoeken van websitebezoekers verwerken.

Daarbij verwerkt Landbot de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die u met ons deelt via de chatbot

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Landbot kunt u het privacybeleid van Landbot raadplegen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Landbot om een ​​chatbot op onze website aan te bieden. Hierdoor kunnen wij vragen van onze websitebezoekers geautomatiseerd beantwoorden en vastleggen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is doorgaans de toestemming van de betreffende gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1)(a) van de AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in dit privacybeleid worden beschreven of zoals vereist door de wet.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Landbot voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie in uw browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering in uw browser te installeren.
Meer informatie over de intrekkings- en verwijderingsmogelijkheden met betrekking tot Landbot vindt u in het privacybeleid van Landbot.

Zendesk

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken een programma van Zendesk GmbH, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlijn (“Zendesk”). We gebruiken het programma voor e-mail, pushberichten, voor livechats en het FAQ-centrum. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als gevolg hiervan kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem). Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is altijd de toestemming van de betreffende gebruiker conform art. 6 (1)(a) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Zendesk om geïnteresseerde websitebezoekers makkelijker te laten communiceren met onze klantenservice, vooral in het kader van supportonderwerpen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Zendesk voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie in uw browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering in uw browser te installeren.
Raadpleeg het privacybeleid van Zendesk voor meer informatie.

FinanceAds

1. Beschrijving en reikwijdte van de verwerkersovereenkomst
FinanceAds is een dienstverlener voor adverteerders en websites die prestatiemarketingdiensten aanbiedt, waaronder het meten en volgen van advertentiesucces. FinanceAds gebruikt cookies om het advertentiesucces te bepalen. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, omdat het geanonimiseerde tracking-ID's zijn.

Meer informatie over de gegevensverwerking door FinanceAds vindt u in het privacybeleid van FinanceAds.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 (1)(f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het verwerven van nieuwe samenwerkingsverbanden en het optimaliseren van ons aanbod.

4. Duur van opslag

De duur van de FinanceAds-parameters die in de browser van de betreffende gebruiker zijn geïntegreerd, bedraagt ​​90 dagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Informatie over de bezwaarmogelijkheden en een opt-out-link vindt u ook in het privacybeleid van FinanceAds.

Bing Ads

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze pagina's maken wij gebruik van de conversietracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Hierbij slaat Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer op als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent gekomen. Op deze manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt.

2. Doel van de gegevensverwerking

Deze software wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze website en voor de statistische evaluatie van websitebezoeken voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid (1) a) AVG.

4. Duur van opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Als u niet wilt dat Microsoft informatie over uw gedrag gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u het plaatsen van een hiervoor benodigde cookie weigeren, bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveert. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Microsoft, worden voorkomen door op de volgende link te klikken: https://account.microsoft.com/privacy/ad -settings/signedout?lang=de-DE om uw bezwaar kenbaar te maken. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft onder https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google AdSense. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die op uw pc worden opgeslagen en waarmee Google de gegevens over uw gebruik van onze website kan analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens, dit zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee Google klikken op deze website, verkeer naar deze website en soortgelijke informatie kan analyseren.

De via cookies en webbakens verkregen informatie, uw IP-adres en de levering van advertentieformaten worden naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze verzamelde informatie delen met derden als dit wettelijk verplicht is of als Google een contract heeft gesloten met derden om de gegevens te verwerken. Google zal uw IP-adres samenvoegen met de overige opgeslagen gegevens.

2. Doel van de gegevensverwerking

Deze software wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze website en voor de statistische evaluatie van websitebezoeken voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid (1) a) AVG.

4. Duur van opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

U kunt voorkomen dat bovengenoemde cookies op uw pc worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Dit kan echter betekenen dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Gebruik van Unbounce

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Unbounce, unbounce Marketing Solutions Inc, 400.401 West Geaorgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1, is een tool waarmee we pop-ups op onze website integreren of sociale mediacampagnes creëren, die bedoeld zijn om het gemakkelijker te maken om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u deze zelf invult. 

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam voornaam
 • E-mailadres
 • Taal selectie

2. Doel van de gegevensverwerking

Om het voor gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken om zich te abonneren op onze nieuwsbrief en om de service van onze website zo optimaal mogelijk te maken, worden persoonlijke gegevens verzameld. 

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 lid (1) a) AVG als de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en er geen andere redenen of verplichtingen zijn om ze te bewaren. 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar service@invesdor.de. Daarnaast verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaring van Unbounce voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden. 

Gebruik van Zapier

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Zapier, Papier Inc., 584 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, is een API-tool die helpt bij de overdracht van persoonlijke gegevens die de gebruiker invoert bij het abonneren op de nieuwsbrief via de po-up die is geïntegreerd in onze website van de dienstverlener Unbounce (zie hierboven) in ons nieuwsbriefdistributiesysteem.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam voornaam
 • E-mailadres
 • Taal selectie

2. Doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verzameld om onze dienstverlening en gebruikerservaring op onze website te optimaliseren, in het bijzonder met betrekking tot onze nieuwsbrief.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 (1) a) AVG en art. 6 (1) f) AVG.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en er geen andere redenen of verplichtingen zijn om ze te bewaren. 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar service@invesdor.de. Daarnaast verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaring van Zapier voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden.